Aktualności

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjent, któremu przysługuje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, powinien otrzymać je od lekarza, który przeprowadził bezpośrednie badanie chorego. Nieuprawnione jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Podmiot leczniczy zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji. Takim elementem jest również wystawienie pacjentowi zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niezdolność do pracy, o ile jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza, który udziela pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Lekarz powinien ocenić zasadność wystawienia takiego zaświadczenia, w szczególności biorąc pod uwagę okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu, powodujące czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i warunków pracy.
W sytuacji, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach pomocy doraźnej w izbie przyjęć bądź też na szpitalnym oddziale ratunkowym, pacjenci nie powinni być odsyłani do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po wystawienie zaświadczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.